Mã CK Giá KL Thay Đổi Giá Trị
Mã CK Giá KL Thay Đổi Giá Trị
Mã CK Giá KL Thay Đổi Giá Trị
ĐV Giá: 1000 VNĐ. KL: 10(HOSE); 100(HNX, UPCOM).