Board of Supervisors

Portrait 26 web

Bà ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

  • Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Bà Thu Sương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn vốn và trợ lý Hội đồng quản trị, giám đốc nội vụ tại ngân hàng và các doanh nghiệp. Bà Sương đang phụ trách mảng Hành chính - Nhân sự và quản trị công ty.

Bà Thu Sương là Thạc sĩ Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second