CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng dù với tư cách là khách hàng cá nhân hay đại diện của một khách hàng tổ chức, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) có thể phải thu thập thông tin cá nhân của Người sử dụng. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng. TCSC cũng nhận thức rằng chúng tôi phải sử dụng và bảo quản những thông tin này một cách thích hợp.
Để duy trì sự tin tưởng của người sử dụng, TCSC cam kết bảo quản những thông tin cá nhân trên một cách thích hợp bằng việc tuân thủ chính sách bảo mật dưới đây.

1.Quy định chung

-Khi truy cập vào trang thông tin điện tử của TCSC, Người sử dụng chấp nhận với các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Chính sách này có thể được TCSC điều chỉnh tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước với người sử dụng. Bất kì sự thay đổi hay cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi được đăng lên trang thông tin điện tử. Người sử dụng đồng ý truy cập thường xuyên vào trang thông tin điện tử này đồng nghĩa với việc Người sử dụng chấp nhận và đồng ý với các thay đổi, cập nhật đó. Người sử dụng vui lòng kiểm tra thường xuyên để theo dõi những thay đổi, cập nhật của TCSC.

-Chính sách này không được áp dụng khi TCSC tiếp cận thông tin dưới hình thức khác, chẳng hạn khi Người sử dụng giao dịch với nhân viên tại trụ sở chính hay các điểm giao dịch hoặc liên lạc qua điện thoại. Trong trường hợp này, các chính sách bảo mật khác sẽ được áp dụng.

-Chính sách này cũng không áp dụng đối với các thông tin mà Người sử dụng cung cấp cho các website của bên thứ ba nơi hiển thị quảng cáo trực tuyến của TCSC hoặc truy cập vào các trang thông tin điện tử của bên thứ ba mà TCSC không vận hành hoặc kiểm soát. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật và các điều khoản điều kiện của các trang thông tin điện tử của bên thứ ba và cân nhắc xem họ có bảo vệ thỏa đáng quyền lợi của Người sử dụng hay không.

2.Phạm vi thu thập

-Các thông tin cá nhân mà TCSC thu thập được về Người sử dụng chủ yếu là các thông tin khi Người sử dụng tự nguyện điền vào đơn đăng ký tài khoản hay các mẫu khác và các tài liệu mà Người sử dụng cung cấp cho TCSC trong quá trình giao dịch.

-Chúng tôi cũng thu thập các thông tin về các giao dịch và các hoạt động của Người sử dụng với TCSC liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà TCSC cung cấp. Ngoài ra, tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ Người sử dụng yêu cầu, TCSC có thể nhận các thông tin thêm về Người sử dụng.

-Thông tin trên có thể bao gồm: Họ và tên, địa chỉ và các chi tiết liên lạc khác; tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân; thông tin tài chính mở rộng, bao gồm kinh nghiệm đầu tư và mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro; số hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe, mã số thuế, ….

-Khi cung cấp các dịch vụ tài chính cho Người sử dụng và tuân thủ chặt chẽ tất cả các luật và quy tắc hiện hành, thông tin có thể được thu thập về Người sử dụng một cách gián tiếp từ việc giám sát hay bằng các phương tiện khác (Ví dụ: bản ghi âm các cuộc gọi và giám sát các thư điện tử). Trong các trường hợp này, các thông tin không được truy cập liên tục, nhưng thông tin có thể được sử dụng đáp ứng các quy định về tuân thủ hoặc vì mục đích an ninh.

3.Phạm vi sử dụng thông tin

TCSC có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng để:

-Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của Người sử dụng với TCSC.

-Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ nó cho các bên thứ ba theo quy định Mục 5 dưới đây.

-Liên lạc với Người sử dụng hoặc, nếu có thể, hoặc người được ủy quyền của Người sử dụng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax, … liên quan đến giao dịch và/hoặc của tài khoản.

-Cung cấp cho Người sử dụng những thông tin (như nghiên cứu đầu tư), đề xuất, hay các tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà TCSC cung cấp.

-Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của TCSC, bao gồm việc đánh giá, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật.

-Nếu giao dịch của Người sử dụng với TCSC chấm dứt, TCSC sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của Người sử dụng, trong phạm vi có thể, như được miêu tả trong điều khoản này.

4.Các biện pháp TCSC thực hiện để bảo vệ bí mật thông tin

-TCSC sử dụng biện pháp bảo mật, phù hợp với luật pháp hiện hành, để bảo vệ thông tin cá nhân trước việc truy cập hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, bản chất mở của hệ thống thông tin toàn cầu là thông tin cá nhân có thể bị lan truyền vượt ngoài tầm kiểm soát của các biện pháp an ninh mà TCSC sử dụng; và thông tin có thể bị truy cập và sử dụng bởi những người khác mà không phải là người cần thiết được nhận thông tin đó.

-Để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bên thứ ba, tất cả các thông tin cá nhân điện tử sẽ được TCSC lưu giữ trên hệ thống an ninh được bảo vệ và hệ thống phản ứng thích hợp.

-Khi Người sử dụng liên hệ TCSC để hỏi về trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ, TCSC có thể xác nhận danh tính của Người sử dụng trên điện thoại trước khi trao đổi thông tin. Các câu hỏi và câu trả lời mà Người sử dụng chọn khi đăng nhập vào trang thông tin điện tử này lần đầu tiên có thể sẽ được sử dụng cho quá trình nhận dạng này.

5.Các trường hợp TCSC được phép tiết lộ thông tin

TCSC không tiết lộ thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ ba, trừ khi được miêu tả như trong điều khoản này:

-TCSC có thể tiết lộ, chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và các công ty con, công ty liên kết của TCSC theo quy định pháp luật để thực hiện việc cung cấp các dịch vụ.

-TCSC có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Người sử dụng (i) cho kiểm toán viên nội bộ hoặc kiểm toán viên bên ngoài hoặc luật sư của TCSC; (ii) khi TCSC cho rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn thiệt hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính đi kèm một cuộc điều tra về các giao dịch bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp.

-TCSC cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật khi được yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật, quy tắc, quy định hay quy trình pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo cho các cơ quan chính phủ hoặc thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào mà TCSC có thể có khi cần thiết, chẳng hạn như cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức khác như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

-TCSC có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ ba độc lập mà TCSC đã ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ thay mặt TCSC. Trong trường hợp này, TCSC sẽ yêu cầu bên thứ ba đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và an ninh thích hợp hoặc cam kết cung cấp mức độ bảo mật tương tự và hợp lý như TCSC khi xử lý thông tin cá nhân. Ngoài ra, TCSC có thể chia sẻ cho một pháp nhân kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc giao dịch tương tự thông tin cá nhân và thông tin khác thu thập thông qua trang thông tin điện tử và thông qua việc cung cấp dịch vụ.

6.Trách nhiệm của Người sử dụng

Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mật khẩu truy nhập vào trang thông tin điện tử này. Trong trường hợp mật khẩu bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã để lộ, người sử dụng phải ngay lập tức gửi thư điện tử thông báo cho TCSC qua hộp thư info@tcsc.vn. Việc Người sử dụng không thông báo hoặc chậm thông báo cho TCSC về việc mật khẩu bị mất hoặc nghi ngờ bị mất sẽ là căn cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của TCSC đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với thông tin của Người sử dụng.

7.Điều khoản khác

-Các điều khoản của Chính sách này là một phần của Điều khoản sử dụng và bất kỳ điều khoản nào khác mà người sử dụng đã ký/thỏa thuận với TCSC như các chính sách, thông báo bảo mật và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành bắt buộc áp dụng.

-TCSC có thể thỉnh thoảng liên lạc với Người sử dụng qua đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax, … để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà TCSC tin rằng Người sử dụng quan tâm đến. Nếu người sử dụng không muốn được liên lạc theo cách này, hoặc nếu người sử dụng muốn thực hiện các quyền của mình về điều chỉnh và truy cập thông tin, hoặc nếu Người sử dụng cần thêm thông tin liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ TCSC.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây