UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng thực hiện nghiêm việc công bố thông tin

05/09/2018 | Tin từ SSC
UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng thực hiện nghiêm việc công bố thông tin

Ngày 19/2/2009, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 220/UBCK-QLPH gửi các Công ty đại chúng về việc công bố thông tin với nội dung cụ thể như sau: 

Chấp hành quy định tại Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty đại chúng thực hiện nghiêm việc công bố thông tin của công ty đại chúng năm 2008 kịp thời, đúng thời hạn, đúng nội dung về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Về công bố thông tin định kỳ: Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm được kiểm toán, công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

- Ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm được tính từ ngày tổ chức kiểm toán được chấp thuận ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm chậm nhất là chín mươi (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Nội dung công bố thông tin về báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật về kế toán. Trường hợp công ty đại chúng thuộc các ngành đặc thù thì việc công bố báo cáo tài chính năm sẽ theo Mẫu báo cáo tài chính do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận.

- Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của một tổ chức khác thì nội dung công bố thông tin về báo cáo tài chính năm bao gồm Báo cáo tài chính của công ty đại chúng (công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất theo qui định của pháp luật về kế toán.

- Công ty đại chúng phải lập và công bố Báo cáo Thường niên theo Mẫu CBTT-02 kèm theo Thông tư này đồng thời với công bố báo cáo tài chính năm.

- Công ty đại chúng phải công bố Báo cáo tài chính năm tóm tắt theo Mẫu CBTT-03 kèm theo Thông tư này trên ba (03) số báo liên tiếp của một (01) tờ báo Trung ương và một (01) tờ báo địa phương nơi công ty đại chúng đóng trụ sở chính hoặc thông qua phương tiện công bố thông tin của UBCKNN.

- Báo cáo tài chính năm, Báo cáo Thường niên của công ty đại chúng phải công bố trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của công ty đại chúng và lưu trữ ít nhất mười (10) năm tại trụ sở chính của tổ chức để nhà đầu tư tham khảo.

Về công bố thông tin bất thường tuân thủ theo quy định tại điểm 2, Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính.

Về công bố thông tin theo yêu cầu tuân thủ theo quy định tại điểm 3, Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính. Các công ty đại chúng gửi các tài liệu về công bố thông tin theo quy định nêu trên về địa chỉ: Ban Quản lý phát hành chứng khoán - 164 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Riêng Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán được gửi chậm nhất trước ngày 15/04/2009 (Báo cáo tài chính được gửi bằng cả 2 hình thức: bản cứng và bản mềm, bản mềm gửi về địa chỉ phathanh@ssc.gov.vn).

Công ty đại chúng không thực hiện công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây